Όροι Διαγωνισμού “Χάσε τα κιλά του Χειμώνα”

Όροι Διαγωνισμού “Χάσε τα κιλά του Χειμώνα”

oroi-diagonismou-xase-ta-kila-tou-xeimona-1200x800.jpg
 • Το Διαιτολογικό Γραφείο «Αλλάζουμε» (εφεξής «το Γραφείο») της διαιτολόγου – διατροφολόγου, κας. Κωνσταντίνας X. Εξαρχοπούλου (εφεξής «η Διαιτολόγος»), που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού 3, Αθήνα, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας στο Facebook  την παρούσα προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό με τίτλο «Χάστε τα κιλά του χειμώνα» (εφεξής «ο Διαγωνισμός») και με δώρα (εφεξής τα «Δώρα») «2 τρίμηνα προγράμματα απώλειας βάρους και διαιτολογικής παρακολούθησης», όπου συνολικά θα αναδειχθούν 2 νικητές.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
 • Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο Γραφείο «Αλλάζουμε», καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.
 • Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την «Τρίτη 15 Μαρτίου και ώρα 16:00» μέχρι και την «Κυριακή 27 Μαρτίου και ώρα 16:00 ».
 • Για να λάβει μέρος κάποιος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να διατηρεί λογαριασμό- προφίλ στο Facebook, να πατήσει “Like” στη σελίδα που διατηρεί το Γραφείο «Αλλάζουμε» στο Facebook, να διαθέτει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα συμμετοχής  μέχρι και την ημερομηνία λήξης αυτού.
 • Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται να είναι κανείς ήδη πελάτης του Γραφείου.
 • Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού, και εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι του άρθρου 5 των παρόντων Όρων Συμμετοχής.
 • Οι 2 νικητές θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί στο Γραφείο το «Δευτέρα 28 Μαρτίου και ώρα 12:00 πμ» ως εξής: Παρουσία της δικηγόρου κας Δήμητρας Γ. Φαλιδούρη, Λάμπρου Πορφύρα 24 Βούλα (εφεξής «η Δικηγόρος») η οποία εγγυάται το αδιάβλητο του Διαγωνισμού, θα τηρηθεί πρακτικό σχετικά με την ανάδειξη των νικητών, όπου θα αναγραφεί ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, θα διαπιστωθεί η εγκυρότητα των συμμετοχών και θα καταγραφούν τα ονόματα των νικητών. Η κλήρωση θα γίνει με εκτύπωση των ονομάτων των συμμετεχόντων και τοποθέτηση των κλήρων σε ειδική κληρωτίδα. Θα προκύψουν 2 νικητές και 4 επιλαχόντες.
 • Αμέσως μετά την ανάδειξη των νικητών, θα αποσταλεί μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail, με το οποίο θα ειδοποιούνται για τη νίκη τους. Μετά την ειδοποίηση αυτή, οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν εντός επτά (7) πλήρων ημερών με το Γραφείο μέσω μηνύματος Facebook (inbox message), e-mail ή τηλεφώνου με το Γραφείο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας) ώστε να γίνει η αποδοχή του Δώρου.

Αν δεν πραγματοποιηθεί ουδεμία επικοινωνία εντός αυτών των επτά (7) ημερών, ειδοποιείται με τον άνω περιγραφέντα τρόπο ο πρώτος επιλαχών, ο οποίος πάλι θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο ως άνω κ.ο.κ., ώστε τελικά να προκύψουν 2  νικητές.

Σε περίπτωση εξάντλησης όλων των επιλαχόντων χωρίς να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός νικητών, το Δώρο περιέρχεται μόνο σε όσους νικητές έχουν επικοινωνήσει επιτυχώς με το Γραφείο.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο.

 • Η συμμετοχή του νικητή στο Διαγωνισμό, μπορεί να ακυρωθεί αν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν τηρηθεί οι Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό αυτό, και ιδίως αν δεν αποδεχθεί πλήρως τους Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 2) ή ότι ανήκει στα εξαιρούμενα πρόσωπα του άρθρου 3.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από το Γραφείο παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτό το βάρος της απόδειξης), τότε το Γραφείο θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και αφού έχει ανακηρυχθεί νικητής.

 • Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του νικητή  για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω (π.χ. συγγενείας, μη αποδοχής όρων κ.λ.π.) το δικαίωμά του στο έπαθλο χάνεται οριστικά και θα ειδοποιείται ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις, διαφορετικά θα χάνει και αυτός το δικαίωμα παραλαβής του επάθλου.
 • Μετά την αποδοχή του Δώρου, η διαιτολόγος επικοινωνεί με τον νικητή και μαζί κανονίζουν το πρώτο ραντεβού στο χώρο του Γραφείου. Κατά την πρώτη επίσκεψη, ο νικητής υπογράφει σχετικό έντυπο αποδοχής του Δώρου, προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.
 • Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα του Γραφείου. Το Γραφείο δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
 • Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση του Γραφείου παύει να υφίσταται, μη υπέχοντας οιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων και νικητών. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.
 • Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Γραφείου.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Το Γραφείο δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος.  Περαιτέρω, το Γραφείο δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook  και της σελίδας “Αλλάζουμε”  και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του Γραφείου. Περαιτέρω, το Γραφείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook  και την σελίδα “Αλλάζουμε” με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.
 • Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Γραφείου.
 • Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας  καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Για τον σκοπό αυτό, το Γραφείο θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της προωθητικής ενέργειας. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους,  εκτός από αυτά τα πρόσωπα προς τα οποία η γνωστοποίηση είναι απολύτως αναγκαία για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση του Δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97.
 • Οι παρόντες αναλυτικοί όροι βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα  “Αλλάζουμε” στο Facebook καθώς και στην ιστοσελίδα του Γραφείου. Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.
 • Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου του Γραφείου  ή τρίτων, το Γραφείο  δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.
 • Το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου  ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διαιτολόγος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αποτυχία επίτευξης του στόχου απώλειας συγκεκριμένου βάρους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει  ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του  νικητή.  Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Γραφείου παύει να υφίσταται. Το Γραφείο δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. O νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει  και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το Δώρο.
 • Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν προβεί σε οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στο Γραφείο, το οποίο θα καταβάλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, που θα βεβαιώνεται εγγράφως, ο συμμετέχων θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δικαστήρια. Αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.
 • Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη δικηγόρο Αθηνών, Δήμητρα Φαλιδούρη (Λάμπρου Πορφύρα 24, Βούλα). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

Κωνσταντίνα Εξαρχοπούλου

Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Απέκτησε το μεταπτυχιακό της με θέμα «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας» στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εργάζεται ως διαιτολόγος στο ιδιωτικό της γραφείο «αλλάζουμε».

Copyright by Allazoume 2016. All rights reserved.